Design & konstruktion Perlin Systems

Klagomål

Rutiner för klagomålshantering
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen (I Ur och Skur Trollsländan) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand direkt till ditt barns pedagoger. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta då kontakt med förskolechefen. Använd trollslandan@trollslandan.se

Vad händer med klagomålet? 
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling till dig som förälder ska ske inom 14 arbetsdagar. Beroende på klagomålets art hanteras det och åtgärdas på olika sätt men alltid i samverkan dig som förälder. Klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits redovisas i styrelsen.

Styrelsen ansvarar för att denna rutin utvärderas en gång/år.

Trollslända